fbpx

Как може да се намалят производствените разходи в предприятията?

От какво зависи крайната цена на всеки един продукт?

Индустрия упавление на енергийните разходи

За разлика от потреблението на енергия в сградите, където разхода на енергия зависи основно от климатичните фактори, предприятията се налага целогодишно стриктно да следят енергийните си разходи и то в реално време.

Защо това е така?

Най-големият разход в предприятията се формира от вложените ресурси за производството на произвежданата продукция. Себестойността на единица продукция е основна величина, която всяко едно предприятие следи за да може да калкулира цената на произведената  продукция. Колкото по-ниски са разходите за производство на продукцията, без това да е за сметка на качеството, толкова предприятието е по-енергоефективно, конкурентноспособно и печелившо.

Например:

Производстдвено предприятие произвежда съдове за хранително-вкусовата промишленост и един от процесите е метало обработка на детайли на струг. Ако на дневна база през този струг преминават около 20 броя изделия и през целия ден този струг е изразходвал 100 kWh, това означава, че цялата изразходвана електроенергия в днешния ден следва да се раздели на броя на тези изделия за да се получи колко електроенергия е използвана за метало обработката на всеки един детайл. Това е така наречения специфичен разход на енергия за производство на единица продукция  (зависимост енергия/продукция), в конкретния пример е 0,2 kWh/бр.

Ето защо, колкото по – голямо е това число и повече електроенергия се влага за производството на едно изделие, толкова съответно себестойността на произведения продукт е по-висока, което оказва негативно влияние на крайната цена на продукта и печалбата на предприятието.

Разбира се за производство на каквато и да е продукция в повечето случаи се използва електроенергия, но има и производства, най-вече в по-големите предприятия, които използват природния газ и/или пара за производство на своята продукция.

Може ли да се намалят производствените разходи?

В производство на всяко едно изделие са включени 3 основни компонента, които формират цената на продукта и оказват влияние на конкурентноспособността на предприятието, респективно на неговата печалба.

Това са:

 1. Разходите за вложената в производството електроенергия;
 2. Разходите за суровини и материали;
 3. Разходите за възнаграждения.

Другите разходи могат да се класифицират като по-малко съществени, но които също също участват във формирането на крайната цената на произведения продукт.

В този смисъл, за да не се правят компромиси с качеството на продукцията и справедливото заплащане на труда, позиция 2 и 3, то за намаляване на производствените разходи е необходимо да се търсят възможности за влияние върху разходите от т.1, а именно оптимизация на енергопотреблението т.е да търсим начини при които да използваме по-малко енергия за производство на същото количество и качество продукция.

Възможностите за това са изключително много, като се започне от повишаване на инфрмираността на ръководството за енергопотреблението от най-енергоемките машини и оптимизация само чрез поведенчески мерки.

Други подходящи мерки са: договаряне на възможно най-ниската цена за заплащане на електроенергията на свободния пазар, инвестиции в енергоспестяващи мерки като подмяна на енергоемки машини с по-ефективни, подмяна на осветление с енергоефективно, ограничаване загубите в компресорни станции и много други, но първата стъпка е повишаване на информираността за енергопотреблението.

Как  се определя понастоящем в повечето предприятия вложената електроенергия за производство на продукти?

Повечето предприятия не разполагат с данни за потреблението на електроенергия от производствените машини.

Те разполагат с информация за електропотреблението от цялото предприятие по информацията, която получават от ЕРП-то ежедневно или от фактурите след като месецът вече е изтекъл. Но не разполагат с информация каква е консумацията по цехове или по прозводствени линии и машини.

В повечето предприятия, техническите лица (енергетиците най-често) определят теоретично разхода на енергия вложен в производството на продукцията на база данните от техническия паспорт на всяка една производствена машина и по този начин се калкулира вложеното количество електроенергия в произведения продукт.

Разбира се от историческите данни от фактурите за изразходената електроенергия и произведената продукция също в някои случаи може чрез анализ да се определи специфичното потребление на произведената продукция на месечна или годишна база и по този начин да се определи по-прецизно вложената в производтвото електроенергия.

Новите технологии в полза на предприятията

Новите технологии позволяват да се следи в реално време производството на електроенергия от всяка една машина, независимо от нейната инсталирана мощност, марка или модел.

Дигитализирането на енергопотреблението от производствените машини позволява 24/7 часа в денонощието контрол върху енергопотреблението и оптимизация на енергийните разходи чрез активно управление на процеса на потребление на енергия.

Как енергийният мониторинг в реално време може да помогне за намаляването на производствените разходи?

Динамичното наблюдение на потреблението на енергия в реално време на енергоемките енергийни потоци в предприятието провокира промяна в поведението за използване само на толкова енергийни ресурси, колкото са необходими, без разхищение.

Както е казал Питър Дракър, “Можем да управляваме единствено това, което измерваме”

По този начин се постига реално спестяване на енергия, пари и индиректно редуциране отделянето на емисии СО2.

С наблюдение на енргийното потребление в реално време се осигурява още:

 • Графичното и табличното наблюдение позволява по-прецизно определяне на себестойността на единица продукция от всяка една производствена машина и оптимизация на енергийните разходи на предприятието.
 • Възможност за вземане на информирани решения, базирани на данни за инвестиции в енергоспестяващи мерки и внедряване и/или изпълнение на изискванията на стандарта за управление на енергията ISO 50001.
 • Възможност за визуализация на данните за потреблението и/или производство на електроенергия в отделни токови кръгове;
 • Възможност за оперативно следене от ръководството и техническия персонал на фирмата на действителната консумация в реално време – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
 • Възможност за предоставяне на таблични и графични справки по периоди от конкретни производствени машини;
 • Възможност за предоставяне на експорти за избрани периоди;
 • Възможност за автоматизиране на процеса за изпращане на аларми и уведомления по имейл за отклонения от допустими стойности;
 • Възможност за генериране на седмичен и месецен доклад от една конкретна измервателна точка/машина;
 • Възможност за сравнения с предишни периоди;
 • Възможност за рационално и ефективно следене на оперативните разходи за комунални услуги;
 • Възможност за по-добро планиране, разработване, изпълнение и оценка на ефективността и себестойността на единица продукция;
 • Визуалното представяне на данните в реално време осигурява възможност за прецизна настройка на оборудването за по-голяма ефективност и др. 

Ако искате да разберете как можете да оптимизирате разходите за електроенергия от най-енергоемките си машини, не се колебяйте да се свържете с нас за повече информация на тел. 0889969505 или чрез формата за контакт.

Моля въведете валиден имейл.
Давам своето съгласие, собствениците на уеб сайта www.energomonitor.bg да използват подадената от мен информация с цел да отговорят на моето запитване.

Вашият коментар