fbpx

Energomonitor Bulgaria показа конкретни примери за енергийно спеставяне пред търговците на електроенергия на свободния пазар

Могат ли държавата, неправителствените организации и бизнеса заедно да си сътрудничат за намаляване потреблението на енергия чрез използването  на интелигентни решения за спестяване на енергия?

Спестяване на енергия –  може и то много успешно.

На 14 май 2018 г. Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) беше домакин на семинара, който екипът на Energomonitor Bulgaria организира за търговците на енергия на свободния пазар. Събитието се реализира благодарение на подкрепата на Асоциацията на производителите на домакински електроуреди (APPLiA България), Софийската енергийна агенция (СОФЕНА), Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), търговците на електроенергия на свободния пазар и представители на бизнеса, лидери на пазара на зелена енергия и енергоефективни решения като: Energomonitor – Czech Republic, HEC Global, Re Energy, Bau Energy и A4E(analytics for everyone).

Ръководството на АУЕР в лицето на изпълнителния директор на агенцията Ивайло Алексиев за пореден път показа съпричастността си към подобни инициативи, които могат единствено да помогнат да всички заинтересовани страни да изпълнят своите бизнес цели, като обединят усилия и предприемат конкретни действия.

Темата на семинара беше „Практически методи, насоки и решения за използване на интелигентните системи за изпълнение на индивидуалните цели за енергийно спестяване по Националната схема за задължения по енергийна ефективност“.

Семинарът имаше за цел да повиши информираността на търговците на електроенергия на свободния пазар (задължени лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност) и да ги запознае с различни начини за прилагане на съвременните интелигентни методи и средства за изпълнение на индивидуалните им цели за спестяване на енергия.

Лекторите показаха различни решения и  конкретни практически примери за енергийно спестяване при крайното потребление, които търговците на енергия биха могли да приложат за изпълнение на техните индивидуални цели за енергийни спестявания.

Energomonitor s.r.o. Czech Republic

Специален гост на събитието беше  Aron Lazarchick –Business development manager Energomonitor s.r.o. Czech Republic. Той представи пред аудиторията как с помощта на  продуктите Energomonitor, търговците на енергия могат да изпълняват своите цели за енергийно спестяване, като предоставят като енергийна услуга на своите клиенти интелигентни системи за измерване и контрол, които дават визуална информация за:

  1. Потреблението на енергия в реално време;
  2. Сравнение с предишни периоди;
  3. Моментния енергиен товар;
  4. Изпращат им седмични и месечни доклади по имейл;
  5. Друга необходима информация.

Линк към презентацията: EM Utility partner

APPLiA България

Габриела Чифличка от Асоциацията на производителите на домакински електроуреди (APPLiA България) показа неусвоения потенциал за енергийно спестяване от подмяната на неефективни домакински електроуреди с нови енергоефективни с най-висок клас A++ и A+++.

Г-жа Чифличка даде конкретни примери как търговците на енергия могат да изпълняват своите индивидуални цели за енергийни спестявания, като стимулират своите клиенти да подменят остарялото и неефективно домакинско оборудване с ново енергоефективно и даде пример с хладилниците, където спестяванията могат да достигнат до 70 % на домакинство. След реалното либерализиране на пазара на електроенергия през последните години, конкуренцията в бранша става все по-голяма. Новите технологии при домакинските електроуреди позволят привличането на нови клиенти за излизане на свободния пазар чрез предлагане на финансови стимули за подмяна на неефективното домакинско оборудване с ново, а защо не и smart оборудване. Тази мярка е отлична възможност за изпълнение на индивидуалните цели за енергийно спестяване от търговците, спестяване на енергия и пари за домакинствата и не на последно място намаляване на въглеродния отпечатък. Линк към презентацията: Енергийни спестявания от домакински електроуреди

Здравко Георгиев от Софийска енергийна агенция (СОФЕНА), сподели богатия опит на СОФЕНА при  реализацията на различни проекти за повишаване на енергийната ефективност. Показа как прилагането на системите за енергиен мениджмънт могат да допринесат за изпълнение на индивидуалните цели за енергийно спестяване при търговците на електроенергия на свободния пазар. Показа също и добри практики за изпълнение на ЕСКО договори и проекти за енергиен мениджмънт, като проекта BESS – Бенчмаркинг например. Разказа за проекта SMARTEL, който е насочен към професионалното образование и предлага отворени образователни ресурси под формата на учебна програма за интелигентно измерване и автоматизация на дома за електро инсталатори и електротехници и др.

Линк към презентацията: SOFENA_ENERGOMONITOR_14052018

Re Energy

Стефан Антонов от Re Energy запозна аудиторията с предимствата на автономните системи за решение на отоплението, охлаждането, вентилацията и осигуряването на топла вода чрез геотермалните термопомпени инсталации.  Термопомпите са най-добрият избор, който предлага едновременно ниски разходи и опазване на околната среда. Енергията, необходима на една термопомпа, идва от Земята. Тя е безплатна и неизчерпаема. Електрически ток се използва само и единствено за работата на помпата. Термопомпата позволява чрез топлина от природата да се покрие до 80% от нуждите от енергия. Нужни са само 20 до 30% електрическа енергия. Принципът е прост и същевременно гениален. Съдържащата се във въздуха, почвата и подземните води топлина се преобразува и използва за ефективно затопляне на водата с термопомпата. Термопомпените инсталации осигуряват независимост от изкопаемите горива и допринасят за активното редуциране на вредните въглеродните емисии.

Линк към презентацията:ReEnergy_Energomonitor_2018

БАУ Енерджи

Александър Лазаров от БАУ Енерджи показа конкретни примери и решения от изпълнението на ЕСКО договори в България. Сподели особеностите на този тип договаряне между изпълнител и получател на услугата по ЕСКО договор, а именно, че изпълнителят на ЕСКО договора поема пълния финансов, технически и търговски риск при изпълнението на проекта за енергийно спестяване. Той има ангажимент да осигури финансиране, да определи предварително и да  гарантира очакваната икономия от изпълнението на енергоспестяващите мерки. Както и да управлява целия цикъл  на проекта за срока на откупуването му  до окончателното му изплащане. Възнаграждението на изпълнителя се формира от постигнатата фактическа икономия по време на срока на откупуване на проекта.

Линк към презентацията:ESKO

A4E (analytics for everyone)

Христо Хаджичонев от иновативната компания A4E (analytics for everyone) показа на практика, как регистрираните данни за консумацията на електроенергия  могат да се използват за прогнозиране на бъдещи продажби, за взимане на важни стратегически решения на управленско ниво и не на последно място за минимизиране на загубите от небаланс при търговци на свободния пазар. Бяха разгледани възможностите за имплементиране на know-how модела, който A4E предлага за различни типове бизнеси. В това число и в електропотреблението за прогнозиране на бъдещи продажби на електроенергия или изготвяне на прогнози за енергопотребление при сключване на ЕСКО договори.

Линк към презентацията: A4E Energomonitor

HEC Global

Георги Пенчев от HEC Global показа бизнес модела на HEC, предизвикателствата и настоящите пазари на компанията. HEC е безспорен лидер на пазара за производство на зелена енергия с инсталирани над 2GW мощности по цял свят.  Според HEC,  слънчевата радиация достигаща земята само за 1 ден е достатъчна да задоволи нашите нужди за цяла една година. Този потенциал тепърва предстои да бъде усвояван. Г-н Пенчев показа конкретни примери от реализирани вече проекти на компанията по цял свят. Сподели също и бизнес интересите на HEC за реализация на проекти и в България. И по конкретно на проекти от типа rooftop photovoltaic power station, които да осигурят спестяване на енергия при крайното потребление на енергия.

Линк към презентацията: HEC_Company Presentation_Energomonitor_Seminar_May18

Вашият коментар