13.02.2024

Онлайн управление на енергията и енергийните разходи в реално време

Онлайн енергиен мониторинг и мениджмънт на производствени машини, ОВК оборудване, предприятия и сгради

Осъществяваме дигитално управление на енергията, енергийните разходи и микроклимата в реално време с IoT и Al.

Помагаме на компаниите да дигитализират своето енергопотребление, да подобрят процесите на производство и микроклимата, като използват само толкова енергия и природни ресурси, колкото са необходими, без разхищение. Това води до намалява на енергийните разходи,  повишаване на рентабилността и конкурентоспособността на компаниите и индиректно редуциране на отделяните емисиите парникови газове.

Използваме най-съвременните иновативни технологии за дистанционно измерване и управление на енергията и енергийните разходи в реално време т.н. интелигентни измервателни системи (ИИС).  Извършваме оценка на енергийните спестяванията в реално време (M&V) с помощта на IoT и AL.

Къде се прилага?

Предприятия и сгради, обособени  зони по токов кръгове – цехове, ресторанти, конкретни производствени машини, поточни линии, фотоволтаици, ОВК оборудване, компресорни станции, хотели, болници, банки, административни сгради, учебни заведения, природен газ, промишлена консумация на вода, външна и вътрешна температура, влажност и СО2.

Така че…ако сте собственик или управлявате сграда, производствено предприятие, или отдавате помещения под наем и…

 • Плащате големи сметки за ток, вода, природен газ…
 • Искате да оптимизирате разходите си, но не знаете кой консуматор колко ви харчи…
 • Единствената информация за потребление на енергия  получавате от фактурите…
 • Служителите ви нехаят колко енергия харчат, защото те не я плащат…
 • Нямате никакъв контрол в реално време и не знаете колко ще платите в края на месеца…
 • Нищо не разбирате от фактурите, които получавате от търговците…
 • Нямате назначен енергиен мениджър, който да контролира и управлява разходите за енергия…
 • Отдавате помещения под наем и ежемесечно се налага да отчитате стотици електромери и да правите сложни разпределения на енергия…
 • Имате фотоволтаик и искате да имате независим от инвертора енергиен мониторинг в реално време и др.

С подобни казуси се сблъсква почти всеки собственик, като се налага да заделя все повече и повече пари за комунални услуги, вместо да ги използва за разрастване на бизнеса или други нужди.

Динамичното наблюдение на потреблението на енергия в реално време провокира промяна в поведението и реално спестяване на енергия, пари и емисии СО2.

Истината е, че цените на енергийните ресурси непрекъснато се покачват и това ще е тенденцията и занапред. Отминаха времената, когато сметката за ток, газ и вода можеше да се пренебрегне и беше несъществено перо в бюджета на повечето фирми. 

Искате ли да имате измерими резултати?

Както е казал Питър Дракър – „Можем да управляваме само това, което измерваме“. 

Ние използваме интелигентни измервателни системи  (IoT и Al) за дистанционно наблюдение на потреблението и/или производството на енергията в реално време.

Интегрираме средства за дистанционно измерване на потреблението и производството на енергия и енергийни ресурси в реално време и извършваме анализ на данните, оценка на енергийните спестявания (M&V) в енергия, пари и емисии СО2, даваме препоръки за енергийни спестявания, използвайки нашата експертиза и дългогодишен опит в областта на енергийната ефективност и енергийния мениджмънт.

Какво означава понятието интелигентни измервателни системи?

Според определението на Закона за енергийна ефективност – Интелигентна измервателна система (ИИС) е електронна система, която може да измерва потреблението на енергия, като предоставя повече информация от традиционен измервателен уред и може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация.

Доверете ни се, ние можем да ви помогнем!

 • Да спестите енергия и пари и да имате измерими резултати;
 • Да намалите въглеродния си отпечатък;
 • Да демонстрирате отговорно отношение към употребата на енергийни ресурси.

Не отлагайте повече, поемете контрола върху вашите разходи за енергия и използвайте само толкова енергия и природни ресурси, колкото са ви необходими, без разхищение!

В кои отрасли се постигат най-добрите резултати?

banner_DIN_rail_2018-Jun-27_05Най-бързи и най-добри резултати се постигат в производствените предприятия, където може да се дигитализира и да се визуализира в реално време общата консумация (входящите енергийни потоци) в предприятията, както и на локални измервания по произодствени участъци /машини/.

Чрез дигитализицията на производствените машини (без значение от марка, модел и мощност) определянето на себестойността на единица продукция се извършва доста по-прецизно отколкото по паспортни данни на машините. Това води до дистанционен контрол над използването на машините п потреблението на енергия от всяка машина 24/7 часа в денонощието, повишаване на конкурентноспособността, оптимизация на енергийните разходи в предприятията и реално спестяване на пари и индиректно редуциране на емисиите въглероден диоксид.

За какво можем да сме ви полезни?

 • Идентифицираме основните ви енергийни потоци и ги дигитализираме;
 • Помагаме ви да взимате информирани решения базирани на данни;
 • Помагаме ви за ефективно и динамично управление на разходите за енергия;
 • Помагаме ви да идентифицирате възможностите за подобрение;
 • Подпомагаме процеса по внедряване и/или изпълнение на изискванията на стандарта за управление на енергията ISO 50001 и ангажиментите по Закона за енергийна ефективност;
 • Помагме ви да изградите устойчивост и предвидимост на енергийните разходи;
 • и др.

Използваме Web базирани платформи за дигитализация на енергопотреблението и микроклимата

Използваме Web базирани платформи за дистанционно наблюдение в реално време на потреблението на електроенергия, вода, природен газ и параметрите на микроклимата като температура, влажност и СО2 визуализират измерените данни в ясен и разбираем графичен и табличен вид, който позволява сравнение с предишни периоди и провокира промяна в поведението и енергийно спестяване.

Web платформите осигуряват проследимост на разходите за енергия и визуална информация за:

 1. Текущото енергопотребление;
 2. Преходната текуща сметка;
 3. Моментния енергиен товар;
 4. Друга необходима информация.

Те включват софтуерна и хардуерна част.

nergomonitor_product-chart

API

Позволява достъп до данните ви чрез API REST.

Мобилни данни

Изпраща известия в реално време, които ви дават информация за всички събития, за които искате да знаете.

Хранилище за данни

Запазва данните в защитено хранилище в облак.

App

Позволява достъп до вашите данни по всяко време и отвсякъде.

Облак

Изпраща, обработва, изчислява и обобщава всички данни чрез сървър.

Доклади

Осигурява архив на измерените данни и експорти в XLS или CSV формат.

Температура

Измерва вътрешна и външна температура и/или 3 температури едновременно на топлоносител.

Климат

Сензор за измерване на температура, влажност и въглероден двуокоси (СО2).

Gateway

Осигурява безжично събиране на данни чрез криптирани радиопротоколи.

Електроуреди

Дава информация за консумацията на електроуреди до 16А с възможност за дистанционно вкл. и изкл.

Сензор за електромер

Оптичен сензор за измерване консумацията и производството на електроенергия в реално време – чете импулсните данни от цифрови електромери.

Енергометър

Измерва електропотреблението по фази за 1 или 3 фази, до 1500А на фаза.

Природен газ

Дистанционно измерване на потреблението на природен газ чрез импулсния изход на разходомер за газ.

Вода

Дистанционно измерване на потреблението на вода чрез импулсния изход на всеки тип водомер.

Осигуряват още графична и таблична визуализация на потреблението на енергия в реално време. Данните се съхраняват в облак за неограничен период от време. Софтуерът e потребителски ориентиран за енергийно спестяване, многоезичен, адаптиран за нуждите на ръководители, които искат да вземат информирани решения относно потреблението на енергия от предприятието и/или сградата.

 • Визуализация и съхранениe на прочетените по комуникация данни за електропотребление в kWh/MWh;
 • Визуализация в реално време на моментния товар в kW;
 • Остойностяване на консумацията на всяка една измервателна точка в лева – две тарифи;
 • Децентрализирано измерване на потреблението на електроенергия по отделни токови кръгове –  производствени машини, чилъри, термопомпи, ел. бойлери и др.
 • Онлайн визиуализация на електропотреблението от съществуващ цифров електромер;
 • Сравнения на потреблението с предишни периоди;
 • Актуализацията и запис на данни на 1 минута;
 • Таблични и графични справки за електропотреблението по консуматори – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
 • Автоматизирани аларми по имейл при отклонения от обичайните стойности;
 • Експорт на данни за избрани периоди в xls или csv формат.
 • Минимални, максимални и средни стойности на потребление по консуматори;
 • Изпраща по имейл седмични и/или месечни доклади за енергопотреблението от избрани консуматори.
 • Поддържа регистър с исторически данни за електропотреблението по консуматори;
 • Генерира почасови товарови профили;
 • Анализ на консумацията на постоянно включените уреди;

Не отлагайте повече, свържете с нас още сега на тел. 0889969505 или  да ни изпратите запитване чрез формата за контакт за да ви предложим решение.

[wpforms id=“2780″]