fbpx

Енергиен мониторинг в реално време в Хранинвест-Хранмашкомплект АД, гр. Стара Загора

Онлайн мониторинг с Energomonitor в производствено предприятие  “Хранинвест – Хранмашкомплект” АД, гр. Стара Загора

Успешно приключи изпълнението за внедряване на онлайн автоматизиран енергиен мониторинг  в производствено предприятие “Хранинвест – Хранмашкомплект” АД, гр. Стара Загора. Проектът се изпълнява по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“  и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност „2014-2020 г.”.

Предприятието е специализирано в производството на изделия за хранително вкусовата промишленост – лидер в производството на неръждаеми резервоари. Извършва механична обработка на прецизни, конвенционални и едрогабаритни детайли и лазарно рязане. Инструментално производство на шприцформи, щанци, пресформи, щампи, горещи кутии и др., както и термична обработка на детайли.  Произвежда също и машини и съоръжения за производство на вино, бутилиращи линии и преработка на плодове и зеленчуци. Помпи – центробежни, винтови, вакуумни, самозасмукващи, бутални, дозиращи и др. машини, резервни части и съоръжения за производство.

Етапи на цялостния проект за енергийна ефективност

Изпълнението на целия проект за повишаване на енергийна ефективност в предприятието включва следните етапи:

 • Подмяна на остаряло и енергоемко производствено оборудване с ново енергоефективно оборудване;
 • Внедряване на система за оползотворяване на отпадна топлина;
 • Внедряване на автоматизирана система за мониторинг и контрол (СМК) на енергопотреблението на общо 25 точки, от които 24 точки електроенергия и 1 точка природен газ;
 • Внедряване на система за Енергиен мениджмънт в предприятието по Стандарт ISO 50001.

Инвестиция и очаквани резултати

Общата стойност на инвестицията за целия проект е 4 245 248 лева. Очакваните енергийни спестявания от реализацията на проекта възлизат на 35,08% или общо 4 295 567 kWh/год и 3 480 t/год. спестени емисии СО2.

Реализация на системата за мониторинг и контрол Energomonitor

Система за мониторинг и контрол (СМК) включва хардуерна и софтуерна част. Тя обхваща потреблението на електроенергия и природен газ за производствени нужди, която съставлява 89,71% от енергопотреблението на предприятието. Мониторингът на електропотреблението е в две основни направления – общ мониторинг и локален мониторинг.

 

Общият мониторинг на разпределението на основните енергийни потоци обхваща четири работещи трафопоста, а локалният мониторинг на потреблението по консуматори обхваща 8 броя металорежещи машини, 4 бр. енергоемки машини и 8 бр. изключително енергоемки металорежещи машини в общо три цеха на предприятието.

Хардуерното решение беше реализирано с 5 бр. Homebase (Gateway), свързани в общ акаунт. Общото мерене се извършва с комплекти трансмитери и сензори Energomonitor Optosense директно от контролните електромери, а локалното с комплекти трансмитери и сензори Energomonitor Powersense за три фази, съответно с 10mm, 12 mm или 36 mm вътрешен диаметър на токовите трансформатори в зависимост от инсталираните мощности на производствените машини. Измерването на потреблението на природен газ се реализира с комплект трансмитер и сензор Energomonitor Relaysense Gas.

Комуникационната връзка се осъществява чрез Ethernet мрежата на предприятието. Безжичната комуникация между трансмитерите и Homebases се осъществява в нискочестотния диапазон 433 MHz, посредством собствен радиочестотен Chirp протокол.

Софтуерът визуализира:

 • Mоментния товар на отделните машини, актуална информация на 5 сек., запис на 1 мин.
 • Потреблението на енергия с натрупване;
 • Сравнение с предишни периоди за всяка машина;
 • Левовата равностойност на консумираната електроенергия от всяка машина;
 • Таблични и графични справки за енергопотреблението 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата;
 • Експорти на данни за избран период;
 • Неограничен период за съхранение на данните в облак;
 • Наблюдение на пасивната консумация – общо и по конкретни машини;
 • Изпращане на седмични и месечни доклади по имейл;
 • Аларми за отклонения от обичайните стойности и др.

Изпълнение на мониторинга

Изпълнението на мониторинга беше реализирано в рамките на два работни дни, без необходимост от прекъсване на работния процес.

Безжичната комуникация между хардуера и софтуера елеминира необходимостта от полагане на кабели, къртене и разрушаване, които  биха затруднили производствения процес в предприятието. Всички елементи на системата са дискретно прибрани в монтажни кутии.

Заключение

Благодарение на реализирания автоматизиран онлайн мониторинг с помощта на интелигентната система Energomonitor, предприятието получи пълен достъп до данните си в  реално време за енергопотреблението на машините и съоръженията си 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. С помощта на Energomonitor, ръководството на предприятието разполага с информация в реално време за режима на работа, индивидуалното потребление, дължимата сума за електроенергия, историята на потреблението и др. за всяка конкретна машина. Тази информация е изключително ценна при определянето на себестойността на произведената продукция и вземането на решения за подмяна на неефективно оборудване с ново енергоефективно.

Архивирането на данните за енергийното потребление  и режим на работа на машините дава възможност за последващ преглед и анализ на генерираните данни, което позволява активно участие и вземане на информирани решения от ръководството на предприятието за оптимизацията на производствения процес.

Системата Energomonitor е отворена и позволява надграждане с допълнителни точки за мониторинг на други машини и съоръжения в бъдеще.

Вашият коментар