fbpx

Energomonitor – повишаване квалификацията на служителите на АУЕР

Обучение на служители на АУЕР за внедряване на съвременни системи за енергиен мониторинг

Интелигентната система Energomonitor за онлайн автоматизиран енергиен мониторинг беше представена на семинар за повишаване квалификацията на служителите от специализираните звена на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) от висококвалифицираните лектори д-р инж. Здравко Георгиев и инж. Снежана Тодорова.

Семинарът се проведе в периода 23 – 25.09.2020 г. в КК Боровец. Това е първото от двете предвидени от АУЕР обучения от този тип, като второто обучение е планирано да се проведе през пролетта на 2021 г.

За проекта

Реализацията му е във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.

Цел на обучението

Целта на обучението е да бъдат подпомогнати индустриалните потребители на енергия при реализиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност (ЕЕ) и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници (ЕВИ).

Организатор

Организатор на мероприятието е обединение „Образователен консорциум“- гр. Варна, изпълнител по Договор NoРД 05-02-30/23.07.2020 г.

Тема на обучението

Темата на обучението е „Подпомагане на индустриалните потребители на енергия при реализиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност (ЕЕ) и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници (ЕВИ), във връзка с организирането на изпълнение на дейности и мерки включени в Националните планове за действие по ЕЕ и ЕВИ“. 

Основни теми на семинара

  • Дейности в националните планове за действие по ЕЕ и ЕВИ;
  • Строителни и инсталационни нормативи и практики в областта на ЕЕ и ВЕИ;
  • Хоризонтални мерки за енергийна ефективност;
  • Утвърдени в практиката мерки и технологии в областта на ЕЕ и ЕВИ за приложение в промишлени сгради;
  • Утвърдени в практиката мерки и технологии в областта на ЕЕ и ЕВИ за приложение в предприятията;
  • Икономически анализ на мерки за енергийна ефективност и ЕВИ в сгради и предприятия.

Публикацията съдържа материали собственост на АУЕР и организаторите на събитието, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Агенция за устойчиво енергийно развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Вашият коментар