fbpx
11.11.2021

Общи условия

­­­­­ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт www.energomonitor.bg

               Добре дошли в www.energomonitor.bg! Тук ще откриете селекция от продукти и полезни услуги, свързани с енергиен мониторинг, енергиен мениджмънт и повишаване на енергийната ефективност!

               Администраторът на уебсайта, “Енергомонитор България” ЕООД, е ексклузивен представител на производителя на предлаганите в уебсайта продукти и собственик на платформата за регистрация и поръчки – Energomonitor s.r.o., Чехия, рег. No: 25854631, EU VAT: CZ25854631, Хлубинска 917/20. 702 00 Острава.

               Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите и администратора на уебсайта във връзка с използването на съдържанието и услугите на уебсайта.

               С достъпа, разглеждането и използването на услугите на уебсайта, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и приемате да сте безусловно обвързани от тях. В случай на несъгласие с Общите условия, моля преустановете използването на уебсайта и услугите.

I. Дефиниции

“Общи условия”, “ОУ” – условията, уреждащи отношенията между Потребителите, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, разглеждането и използването на предоставяните Услуги.

“Уебсайт”, “Сайт” – обособено пространство в Интернет с уеб адрес (URL) www.energomonitor.bg, включително мобилни и други свързани софтуерни приложения.

“Администратор”, “Ние” – дружеството, което управлява и поддържа Уебсайта: “Енергомонитор България” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 206027038, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1750, р-н Младост, ж.к. Полигона, бл. 4, вх.4, ап.107.

“Потребител”, “Вие” – лице, което осъществява достъп до Уебсайта и/или използва предоставяните Услуги.

“Потребителски профил” е съвкупността от данни, свързани с регистриран Потребител, който използва Услугите на Уебсайта.

“Продукти” – устройства (хардуер с вграден софтуер Енергомонитор), произведени от Energomonitor s.r.o. и представени в продуктовия каталог на Уебсайта. “Хардуер Енергомонитор” са устройства за отчитане и транспортиране на криптирани данни за консумация на електроенергия, природен газ, вода, влажност, температура, СО2 и други показатели. “Софтуер Енергомонитор” e софтуерен продукт, изключителна собственост на Energomonitor s.r.o., който осигурява визуализацията на предоставените от хардуера данни в табличен и графичен вид, както и последващата им обработка и съхранение.

“Услуги” – всички услуги, ресурси и функционалности, предоставени от Администратора чрез Уебсайта и достъпни за Потребителите.

II. Приемане, валидност и действие на Общите условия

  1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение със задължителна обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Отношенията между Администратора и Потребителите се регулират от тези ОУ, Политиката за поверителност и бисквитки, както и всички други писмени правила и условия на Администратора, публикувани в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.
  2. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами, услуги, продукти и софтуер на трети страни, доколкото последните не се предоставят и контролират от Администратора.
  3. Администраторът определя съдържанието на настоящите ОУ и си запазва правото да внася промени по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните ОУ се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация, както и чрез комуникация с Потребителите в случаите, когато това се изисква по закон. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена. При несъгласие с новата версия на ОУ Потребителят не следва да използва Уебсайта и Услугите след влизането й в сила. Ако Потребителят продължи да използва Уебсайта и Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия на ОУ.
  4. Администраторът полага дължимата грижа за представяне на пълна и точна информация в Сайта. Възможно е да се срещнат непълноти или неточности в някои текстове на Сайта, дължащи се на човешка или техническа грешка.
  5. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Сайта, те не трябва да използват Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

III. Услуги

  1. Уебсайтът предоставя на Потребителите Услуги със следния предмет: преглед на Продукти за енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт; изпращане на запитване за поръчка и предоставяне на Услуги, свързани с повишаване на енергийната ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници в сгради и промишлени системи; консултантски, посреднически услуги и други, свързани с доставка, монтаж и поддръжка на оборудване, които се предоставят при индивидуално договаряне с Потребителите. Уебсайтът предлага и функционалности като поддържането на блог и форум за Потребителите.

Продуктите и Услугите се предоставят на територията на България чрез посредничеството на Администратора, включително при регистрацията в платформата на Производителя.

  1. Всички Продукти са описани детайлно с основна информация и допълнителни специфични характеристики като приложение, технологични параметри и други. Снимките на Продуктите са само с илюстративен характер и са възможни несъществени разлики (цвят, размер и други) със самите Продукти.
  2. Подробна и детайлизирана информация за поръчки на Продукти и Услуги, предлагани на Сайта, включително, но не само начин на предоставяне на Услугите, доставка на Продуктите, цени, методи за плащане и други, Потребителят получава след изпращане на запитване до Администратора чрез имейл или по телефон, указани на Сайта, или през формата за контакт.
  3. Потребителят използва Услугите на Уебсайта във вида, в който са обявени, съгласно посочените условия и параметри. Услугите се използват по желание на Потребителя, който е единствено отговорен за избора на всяка Услуга и/или Продукт и за съответствието им с неговите очаквания по отношение на вид, качество, полезност, приложимост, ефективност и други критерии.
  4. Администраторът си запазва правото по своя преценка да променя, добавя и/или премахва Услуги и функционалности на Сайта.

IV.Достъп и регистрация

 1. Регистрирани и нерегистрирани Потребители имат свободен достъп до Уебсайта за разглеждане на съдържанието и           Услугите на Уебсайта.
 2. Регистрацията на Регистрацията може да се извърши от Потребителите или служебно от Администратора чрез попълване на съответните полета в регистрационната форма – потребителско име, парола, име, имейл адрес и други. Потребителската регистрация не е необходима предпоставка за използване на Услугите на Уебсайта.
 3. При регистрация Потребителят отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. Като се съгласява с ОУ, Потребителят поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на Потребителския си профил в платформата.
 4. Администраторът може да изтрие всеки профил, да изтрие цялата регистрационна информация и всяка друга информация, която Потребител е предоставил чрез Уебсайта (потребителско съдържание), по всяко време, без предупреждение поради  нарушения на тези ОУ или разпоредби на приложимото законодателство. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби в резултат на премахването на потребителско съдържание от Уебсайта и/или Услугите.
 5. Потребителят може да изтрие Потребителския си профил по всяко време. Администраторът си запазва правото временно или постоянно да ограничава или блокира достъпа до Уебсайта и/или Услугите на всички Потребители при наличие на основателна причина.
 6. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от невъзможността на Потребителя да запази поверителността на своите данни за достъп.

V. Лиценз

 1. Собственик на софтуерния продукт “Софтуер Енергомонитор”, вграден в Продуктите “Хардуер Енергомонитор”, е производителят на Продуктите – Energomonitor s.r.o. При покупка на Продукт Energomonitor s.r.o предоставя на Потребителя ограничен и неизключителен лиценз при условията на Лицензионното споразумение (на английски End User License Agreement) на Energomonitor s.r.o, достъпно тук. Доставката на Продуктите, получаването на лиценза и други свързани с тях Услуги се осъществяват чрез посредничеството на Администратора. Използването на Услугите от Потребителя е обвързано с общите условия на предоставения лиценз. Всички права за използване на Продуктите, които не са изрично предоставени на Потребителя в лиценза, остават запазени изключително и само за собственика.
 2. Потребителите нямат право да извършват и да разрешават на други лица да извършват следните действия:

(а) да лицензират, продават, отдават под наем, разпространяват, предават или по какъвто и да било друг търговски начин да използват софтуерния продукт или да го правят достъпен за трети лица,

(б) да копират или използват софтуерния продукт за цели различни от изрично посочените по т. 17 от тези ОУ,

(в) да използват софтуерния продукт на каквото и да било устройство или компютър различни от закупения хардуерен Продукт,

(г) да премахват или да променят търговската марка, логото или други знаци за авторско право или друго право на интелектуална собственост, както и други означения, символи или етикети, които се съдържат в софтуерния продукт,

(д) да модифицират, създават производни на софтуерния продукт, да заобикалят, премахват или манипулират каквато и да е част от софтуерния продукт (освен доколкото приложимите закони изрично забраняват такива ограничения за оперативни цели, в който случай Потребителите се задължават първо да се свържат с производителя или негов доставчик и да им предоставят възможност те да извършат необходимите изменения и/или ограничения в софтуера, необходими за неговата оперативност). Потребителите не могат да предоставят резултатите от функционирането или оценка за функционирането на софтуерния продукт на трети страни без изричното писмено съгласие на производителя.

VI. Права и задължения

 1. Права и задължения на Потребителя

19.1. Потребителят се задължава:
a) Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информацияза себе си, да не сепредставя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Администратора за всяко неоторизирано използване на профила му;

б) Да осъществява достъп до Услугите и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в Уебсайта;

в) Да не използва, възпроизвежда, копира и разпространява, в цялост или отделни части, Уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални) извън изрично посочените в ОУ;

г) Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копиране, адаптиране, модифициране, реверсивен инженеринг, създаване на производни на софтуера в Уебсайта; заобикаляне, премахване, манипулиране на каквито и да е елементи от въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и Уебсайта от неоторизиран достъп, хакерски и други деструктивни злонамерени атаки и разрушителни действия, включително, но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокиране на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаване в цялост или частично функционалността на Услугите и Уебсайта, кражба и загуба на данни;

д) Да се информира за промени в Уебсайта, Услугите и други ресурси, съгласно публикуваната в Уебсайта информация за тези промени;

е) Да не използва търговската марка на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора, собственика на платформата за регистрация и поръчки и производител Energomonitor s.r.o., както и на трети лица.

19.2. Потребителят има право:

а) Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ;

б) Да създаде свой Потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да прави последващи промени в него;

в) Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил;

г) Да упражни правото си на отказ и връщане по реда и при условията на т. 20 от настоящите ОУ.

   1. Право на отказ и връщане

20.1. Потребителят има право да върне закупен Продукт, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, в 14-дневен срок от датата на получаването на Продукта. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние  е предварителното уведомяване на  Администратора от страна на Потребителя в посочения 14-дневен срок. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на писмено уведомление до Администратора, изпратено с имейл или чрез използването на формата за контакт, поместена на Сайта. Администраторът осъществява контакт с Потребителя за потвърждение, че е получил искането за връщане.

20.2. Правото на връщане не може да се упражни за Продукти, които са изработени по поръчка на Потребителя, съгласно чл. 57, т. 3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и за Продукти, които попадат в някое от останалите изключения на чл. 57 от правото на отказ.

20.3. Периодът за упражняване на правото за връщане на закупени Продукти изтича след 14 дни от деня, в който Потребителят или упълномощено от него лице придобие физическо владение върху Продуктите или, в случай на множество Продукти в една поръчка, доставени поотделно, срокът изтича след 14 дни от деня, в който е получен последният Продукт от една поръчка.

20.4. След като е упражнил правото си по предходната точка, Потребителят е длъжен да върне на Администратора Продукта в 14-дневен срок от датата, на която Администраторът е уведомен за отказа. При връщане на Продукта Потребителят носи отговорност за вреди вследствие на неправилна или неподходяща опаковка.

20.5. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на Продуктите съгласно чл. 55, ал.2 от ЗЗП.

20.6. Върнатите Продукти трябва да отговорят на следните задължителни условия:

(а) Да са в оригиналния си вид без каквито и да е нарушения на целостта или каквото и да е друго увреждане на Продукта;

(б) Да са придружени с всички съпътстващи доставката и Продуктите документи.

20.7. Потребителят се съгласява Администраторът да му възстанови стойността на върнатите Продукти чрез същото платежно средство, използвано от Потребителя при плащането. Заплатената от Потребителя сума се възстановява от Администратора в 14-дневен срок след получаване на уведомлението за отказ от поръчката като се приспадат разходите по доставката и връщането на Продуктите.

    1. Търговска гаранция и рекламации

21.1. Продуктите имат търговска гаранция, предоставяна от производителя, със срок от 24 месеца.

21.2. Закупените Продукти следва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на Продуктите в Уебсайта. Приемането на Продукта при доставката му означава, че е прегледан от Потребителя и е приет без възражения за дефекти и за състоянието му.

21.3. При констатирано несъответствие между Продукта и договора за продажба Потребителят разполага с правото да направи писмено рекламация пред Администратора или упълномощено от него лице. При предявяване на рекламация Потребителят може да претендира за привеждане на Продукта в съответствие с договора, за намаляване на цената или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума.

21.4. Рекламациите ще се считат за основателни в следните случаи:

(а) при Продукти с дефекти и нарушена цялост;

(б) изпратен е друго Продукт или съществено различаващ се от поръчания.

21.5. Не се уважават рекламации на Продукти, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били използвани или транспортирани по нецелесъобразен начин, или са били променени от Потребителя или от трето лице, или които са увредени вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на Администратора и на производителя.

21.6. Потребителят има право да предяви рекламация на Продукт в рамките на 30 дни от доставката на Продукта.

 1. Права и задължения на Администратора

22.1. Администраторът има право:

а) По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до Потребителите и без да носи отговорност за това;

б) Да блокира достъпа на Потребител до Уебсайта при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване,  опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес;

в) Временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите с оглед повишаване качеството на  Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности;

г) Да търси с всички позволени от закона средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от настоящите ОУ;

Всички права, които не са изрично предоставени на Потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Администратора.

22.2. Администраторът се задължава:

а) Да обработи своевременно и коректно всяка поръчка на Продукт и/или Услуга от Потребител;

б) Да предостави Продукта и/или Услугата, избрани от Потребителя;

в) Да възстанови в пълен размер стойността на закупен и върнат от Потребителя Продукт при условията на т. 20 и следващите от настоящите ОУ.

VII. Отговорност

   1. Администраторът не носи отговорност за:

a) Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчикът или лицата, предоставящи свързани и други услуги, достъпни през Уебсайта;

б) Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

в) Вреди (преки, косвени, инцидентни или бъдещи), които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в Уебсайта;

г) Загуби на Потребителя от пропуснати ползи;

д) Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез Уебсайта Продукти и/или Услуги, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните Продукти /или Услуги.

VIII. Защита на личните данни

 1. С достъпа до Уебсайта Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилно, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта и Услугите съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук.
 2. Администраторът обработва лични данни на Потребителите в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 3. Администраторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица.
 4. По въпросите за обработването на лични данни се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
 5. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно изискванията на ЗЗЛД и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

IX. Интелектуална собственост

 1. Цялото съдържание и оформление на Уебсайта, включително, но не само, търговската марка и логото на Администратора, дизайн, текстове, графики, изображения, потребителски интерфейс, бази данни и софтуер, в цялост или отделни негови елементи, обекти на интелектуална собственост, са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на който и да е елемент, обект на интелектуална собственост, на Услугите и Уебсайта може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора. Използването на Услугите и на Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

Забранено е използването на снимките на Продуктите в Уебсайта и продуктовите каталози без изричното писмено съгласие на Администратора или на съответните правоносители.

 1. Администраторът има право да използва съдържание, публикувано от Потребителите, за цели изрично упоменати в настоящите ОУ, включително, но не само за реклама, подобряване съдържанието на Сайта, бюлетини, нотификацции и други законосъобразни цели във връзка с използването на Услугите на Сайта.

X. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

 1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите (КЗП) с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6; телефон за потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.
 2. При спор относно задължения във връзка с използване на Уебсайта и Услугите съответният Потребител може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл. 181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се оhttp://www.kzp.bgткрие в уебсайта на КЗП на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

XI. Приложимо право

 1. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и Услугите, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за използване на Уебсайта!

Последна актуализация: 11.11.2021

„Енергомонитор България“ ЕООД  2021 © |