Нови, по-високи изисквания за енергийната ефективност и декарбонизация

Директива 2024/1275 за енергийните характеристики на сградите: Какво трябва да знаете?

Ревизираната Директива за енергийните характеристики на сградите (EU/2024/1275) представлява значителна стъпка напред в ангажимента на ЕС за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове от сгради, които са сред най-големите потребители на енергия в Европа. Тази директива е от основно значение не само за постигане на значително намаляване на потреблението на енергия, но и за подкрепа на целите на ЕС за декарбонизация в областта на климата.

Съгласно тази директива държавите-членки се насърчават да увеличат процента на обновяване на съществуващи сгради, особено тези с по-ниски енергийни характеристики, чрез адаптивни мерки, подходящи за тях. Тази гъвкавост е от решаващо значение за справяне с разнообразните характеристики на европейските сгради. Директивата също така подчертава значението на енергийните одити и системите за енергиен мениджмънт, за да се гарантира, че сградите не само отговарят на новите стандарти, но и допринасят за спестяване на енергия в дългосрочен план.

Тази директива е публикувана само няколко месеца след Европейската директива за енергийна ефективност 2023/1791, като част от решителни усилия за определяне на правилата и задълженията за намаляване на потреблението на енергия в цяла Европа.

Защо Директивата EU/2024/1275 има значение сега

Тази директива е от решаващо значение, защото пряко адресира непосредствената необходимост от енергийна ефективност и декарбонизация в един от секторите с най-голямо потребление на енергия: сградите. EPBD беше публикувана през 2010 г. и вече беше преразгледана през 2018 г. и 2021 г., като всеки път се поставят по-високи цели и се търси допълнителен ангажимент от всички държави. Чрез засилване на енергийните одити и подобряване на системите за енергиен мениджмънт, директивата иска да гарантира, че сградите не само отговарят на по-строгите енергийни разпоредби, но и допринасят значително за спестяването на енергия.

Освен това директивата е в съответствие с по-широките цели на Зелената сделка на ЕС, като се стреми да намали емисиите от строителния сектор с 60% до 2030 г. спрямо нивата от 2015 г. ЕС се позиционира като лидер в устойчивите практики и енергийното регулиране, определяйки глобален стандарт за енергийна ефективност в сградите. Този проактивен подход не само помага за смекчаване на въздействието върху околната среда, но също така насърчава икономическата устойчивост чрез насърчаване на енергийно ефективни технологии и зелени работни места. По този начин директивата е ключова стъпка в осигуряването на устойчиво и икономически жизнеспособно бъдеще за ЕС.

Основни цели на новата енергийна директива

Новите енергийни стандарти, определени от Директивата за енергийните характеристики на сградите (EU/2024/1275), са предназначени драстично да подобрят енергийната ефективност и да прокарат декарбонизацията на сградния сектор . Основният фокус пада върху намаляването на потреблението на енергия от сгради, както жилищни, така и нежилищни.

Основна цел на тези стандарти е да се гарантира, че всички нови сгради са емитери с нулеви въглеродни емисии до 2030 г. , което бележи значителна стъпка към по-широките цели на ЕС в областта на климата.

Два са основните елементи за постигане на тази цел:

  1. Енергийни одити;
  2. Ефективно наблюдение и контрол на потреблението на енергия.

Те придобиха значение през годините и се превърнаха в стандарт за бизнес отчетност. Системите за енергиен мениджмънт като енергийната web платформа могат да ви помогнат да се справите с изискванията на тази директива, така че да можете да се съобразите с новите и предстоящи изисквания за докладване.

Освен това, новата директива иска да постигне значително увеличение на процента на обновяване на съществуващи сгради , особено тези, които в момента имат лоши енергийни характеристики. Като се съсредоточава както върху новата, така и върху съществуващата инфраструктура, директивата гарантира цялостен подход към енергоспестяването и устойчивостта в целия ЕС.

В съответствие с тези амбициозни цели, директивата също така подкрепя ангажимента на ЕС към международно енергийно регулиране и позиционира Европа като лидер в глобалните усилия за борба с изменението на климата. Чрез тези мерки директивата не само отговаря на непосредствените екологични нужди, но също така задава устойчива траектория за бъдещо управление на енергията и икономическа стабилност в региона.

Енергийни стандарти за нежилищни сгради

Съгласно ревизираната Директива за енергийните характеристики на сградите (EU/2024/1275) са определени строги стандарти специално за нежилищни сгради , които играят решаваща роля в целите на ЕС за енергийна ефективност. Като се фокусира върху нежилищни сгради, EPBD предлага различни стратегии за нови и съществуващи сгради.

Като цяло съществуващите недвижими имоти в Европа не са енергийно ефективни и това не е новина. EPBD иска да се съсредоточи върху обновяването, за да се справи със сградите с най-лоши показатели, така че те да могат да намалят потреблението на енергия в началото. До 2030 г. поне най-лошите 16% трябва да бъдат преодоляни, за да се подобри потреблението им на енергия, като прагът ще се повиши до 26% до 2033 г. Тази прогресия налага значителни подобрения в управлението на енергията, за да се гарантира съответствие и да се насърчат значителни икономии на енергия.

Тези разпоредби не са само за постигане на стандарти, но и за интегриране на устойчиви практики в ежедневните операции на бизнеса. Идеята е да се насърчат по-нататъшните ремонти не само със законодателство, но и с финансова подкрепа.

Както за новите, така и за съществуващите сгради, редовните енергийни одити ще се превърнат в норма , предоставяйки подробна информация за енергийните потоци и идентифицирайки възможности за спестяване на енергия. Това вече се случва в някои държави, които са включили енергийните одити в националните си закони, като Испания. Това ще се различава в зависимост от държавата. Законите ще бъдат разработени от всяка страна въз основа на европейската директива, но като се вземат предвид конкретната среда на всяка страна и съществуващите мерки.

Като се придържат към тези стандарти, нежилищните сгради не само ще допринесат за целите на ЕС в областта на климата, но и ще се възползват от намалени енергийни разходи и повишена стойност на сградата, доказвайки, че добрите енергийни практики са толкова икономически изгодни, колкото и необходими за околната среда.

Кога това ще бъде ефективно? Сега има двугодишен период за държавите да транспонират директивата в националното си законодателство .

Изисквания за нулеви емисии за нови сгради

Започвайки от 2028 г., всички нови обществени сгради в рамките на ЕС трябва да отговарят на стандартите за нулеви емисии, разширявайки се, за да включват всички нови конструкции до 2030 г.

Тази директива изисква тези сгради не само да поддържат висока енергийна ефективност, но и да задоволяват енергийните си нужди чрез възобновяеми източници , като ефективно намаляват въглеродните емисии на място до нула. Очаква се това да бъде постигнато чрез:

  • Инсталиране на място за производство на възобновяема енергия, главно слънчева;
  • Задоволяване на допълнителни енергийни нужди с енергия от възобновяеми източници.

Тази инициатива е важен компонент от по-широката стратегия на ЕС за декарбонизация . Тя е тясно свързана с Енергийната директива за енергийна ефективност и цялостната стратегия Fit for 55 (използване на 55% възобновяема енергия в сградите). Тя също така попада под принципа „Енергийната ефективност на първо място“ , който показва превключване на фокуса от генерирането на енергия към използването на енергия и намаляването на търсенето.

Ако погледнем в световен мащаб отвъд ЕС, то е в съответствие с глобалните тенденции в енергийното регулиране и енергийната ефективност. Например, много градове в Калифорния, като Санта Моника, са въвели изцяло електрически строителни кодекси, забранявайки газовата инфраструктура в нови сгради и насърчавайки електрическите алтернативи, които допринасят за значителни икономии на енергия. Инициативите за устойчивост приемат различни форми в различни части на света. Но със същата цел да намалим потреблението на енергия, да бъдем по-устойчиви и да генерираме по-екологични икономически възможности .

Ние Energomonitor и Spacewell Energy осъзнаваме ключовата роля, която софтуерът и решенията за интелигентни сгради играят в подкрепа на обновяването за енергийна ефективност. Чрез интегриране на усъвършенствани системи за енергиен мениджмънт, ние можем да ви помогнем да изпълните и надхвърлите изискванията, определени от ревизираната Директива на ЕС за енергийните характеристики на сградите. Нашата технология позволява наблюдение и контрол в реално време на потреблението на енергия, което е от съществено значение за провеждането на задълбочени енергийни одити и осигуряване на непрекъснати енергийни спестявания.

Искате ли да научите повече за предимствата на EMS за вашия бизнес? Свържете се с нас чрез формата за контакт и нека обсъдим как можете да започнете да пестите енергия и пари.

Автор: Хелена Паломо, Spacewell Energy
Превод със съкращения: Energomonitor Bulgaria

[wpforms id=“2780″]

Вашият коментар