Energomonitor Pro – Автоматизирана система за енергиен мониторинг и мениджмънт

Мониторинг на енергопотреблението за МСП

Иновативна автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Energomonitor Pro e напълно автоматизирана система, създадена специално за да обезпечи потребностите на микро, малки, средни предприятия (МСП), бизнес сгради, общински сгради – училища, детски градини, болници, общежития и др. от WEB базиран софтуер за дистанционен мониторинг на енергопотреблението в реално време. Отлична основа за генериране и съхранение на данни с цел внедряване и сертифициране на системи за управление на енергията, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 50001.

Системата събира регулярна информация за действителното потребление на енрегия и ресурси в реално време, като потребление на електроенерги, природен газ, вода, температура, влажност и СО2 и др. Може да обхваща измерване и наблюдение на общи енергийни потоци в предприятията и/или измерване на енергопотреблението само на конкретно оборудване.

Софтуерна платформа има възможност за дистанционен достъп и WEB базиран сървър за съхранение, архивиране и достъп до данните за енергопотреблението в реално време за наблюдение и управление на енергията и ресурсите използвани от предприятията.

Основни функции на Energomonitor Pro

Основната функция на системата за енергиен мониторинг е да обезпечава измерването на енергийни потоци в реално време и да събира и натрупва регулярно информация за действителната консумация на енергия в реално време по отделни звена и машини в конкретни измервателни точки.

Електронната система предава и  получава данни посредством форма на електронна многопортова комуникация, като записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основни технологични процеси и системи в предприятията, което позволява осъществяването на контрол и вземане на управленски решения на база енергийното потребление в реално време.

Какво осигурява Energomonitor Pro?

Софтуерната платформа Energomonitor Pro осигурява:

 • Възможност за събиране на регулярна информация за действителното потребление на енрегия и ресурси, натрупване и архивиране за последващ анализ на измерените данни в наблюдаваните измервателни точки;
 • Възможност за обработка на информацията за разходите на енергия и определяне на специфични разходи и граници;
 • Възможност за сигнализиране при констатирано потребление на енергия извън предварително зададени граници;
 • Възможност за генериране  и изпращане на периодични доклади за енергийното потребление;
 • Възможност за графична и таблична визуализация на енергопотреблението в измервателните точки;
 • Възможност за извършване на анализи на натрупаните исторически данни с цел набелязване и реализация на мероприятия, целящи повишаване на енергийната ефективност на съоръженията и обектите в предприятията;
 • Възможност за оптимизиране на  енергийните потоци в обектите на предприятията и др.

Техническите решения с Energomonitor Pro

Могат да бъдат обхванати измервателни точки на основните енергийни потоци в обособени производствени звена и/или оборудване, като измерването може да е директно или от контролни измервателни уреди – електромери, разходомери, водомери или топломери снабдени с цифров и/или импулсен изход за измерване на електроенергия, топлинна енергия, природен газ, вода и параметрите на микроклимата като температура, влажност, СО2 и др.

Енергийният мониторинг може да включва една или няколко измервателни точки за контрол на:

 • Оборудване за осветление – по токови кръгове;
 • Оборудване за отопление и охлаждане – котли, горелки, лъчисто газово отопление, термопомпи за отопление и охлаждане, системи за вентилация и климатизация, студови центрове, чилъри, климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага,  енергийно-ефективни охладители на въздух и др.;
 • Оборудване за подгряване на вода – термопомпи, слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване и др.;
 • Технологично оборудване – помпи, компресори, въздуходувки за сгъстен въздух, централизирано управление на системи за сгъстен въздух, изсушители на сгъстен въздух, устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници, системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери и др.;
 • Офис оборудване;
 • Параметри на микроклимата, като външна и/или вътрешна температура, температури на флуиди, влажност, въглероден двуокис (СО2) и др.

Енергиен мениджмънт с Energomonitor Pro

Автоматизираната система за енергиен мониторинг Energomonitor Pro осигурява възможност за:

 • Надграждане с допълнителни измервателни точки към съществуващата WEB базирана платформа;
 • Внедряване и сертифициране на системи за управление на енергията, базирани на данни от реални измервания с помощта на енергийния мониторинг, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

– събиране на регулярна информация за качеството и количеството на произведената продукция по производствени звена и общо;

– поддържане на регулярна информация за състоянието на енергийните съоръжения;

– следене времето на работа на енергийните и технологичните съоръжения, съставяне и изпълнение на ремонтните графици;

– следене на реализирани мерки за енергийна ефективност.

Той служи за управление, оценка и верификация на енергийните спестявания в реално време спрямо предварително зададена базова линия.

Ако желаете изготвяне на индивидуална оферта, моля попълнете приложения формуляр или се свържете с нас на тел. 0889969505 или имейл: bulgaria@energomonitor.bg

[wpforms id=“2780″]

Вашият коментар