fbpx
15.04.2024

Енергийна ефективност

Повишаването на енергийната ефективност води до трайно намаляване на енергийните разходи и повишаване на конкурентноспособността 

Енергийната ефективност е най-прекият път за дългосрочно намаляване на енергийните разходи, просто защото  инвестицията в енергийна ефективност се изплаща от спестената енергия и пари. 

Управлението на енергията и използването само на  толкова енегия и природни ресурси, колкото са необходими, без разхищение, повишава конкурентността и води до дългосрочно намаляване на въглеродния отпечатък, който остава за идните поколения.

Как ви помагаме да спестявате енергия, пари и емисии СО2?

Вярваме, че предоставяните от нас енергоефективни услуги – инженеринг под формата на професионални комплексни мерки и действия в посока подобряване на енергйната фективност в предприятията и сградите водят до трайно намаляване на енергийните разходи. Затова създадохме три стъпковата интегрираната система Energy 3 Save за да помагаме на собствениците на предприятия и сгради да постигнат трайни измерими резултати и да плащат по-ниски сметки за енергия. 

Енергийна дигитализиция

Както е казал Питър Дракър - "Можем да управляваме само това, което измерваме". Динамично променящите се цени на енергията все повече налага собствениците на предприятия и сгради да разполагат в реално време с информация за тяхното енергопотербление. Това позволява взимане на информирани решения, базирани на данни от измервания с инелигентни измервателни системи и постигатане на трайни и измерими резултати, спестяване на енергия, пари и емисии СО2 .

Енергийна ефективност

Енергийната ефективност е най-прекия път за намаляване на разходите за енергия. Колкото по-малко количество енергия се влага в производството на единица продукт/услуга/енергия, толкова по - енерго - ефективна е тя. Подобряването на енергийната ефективност е процес, който включва анализ на фактурите, енергийно обследване (одит), прилагане на енергоспестяващи мерки и дейности и оценка на резултатите в реално време (M&V). Всичко това води до спестяване на енеригия, пари и емисии СО2.

Енергийно производство

Възобновяемите енеригийни източници и по-специално фотоволтаичните централи (ФтЕЦ) за собствено потребление, които произвеждат енергия на мястото, където тя се консумира, спестяват на собствениците на предприятия и сгради пари и им осигуряват трайна независимост от доставчиците на енергия. Предварителното точно оразмеряване и проектиране на централата, съобразено с товаровия профил е ключово за постигане на максимални резултати.

Не се колебайте да се свържете с нас за безплатна консултация чрез формата за контакт, тел. 0889969505 или на имейл bulgaria@energomonitor.bg!